Finns det ett samband mellan GRI- rapporterande - Doria

4845

Ny affärsmodell för småskalig vattenkraft - Produktionsekonomi

I projektet Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer utvecklas teori om den lokala politiska legitimitetens särskilda karaktär. Parallellt med detta har också undersökts hur svenska kommuners legitimitet … Kollektivavtalens legitimitet En studie utifrån Beethams legitimitetsteori Stefan Baudin Luleå tekniska universitet C-uppsats Statsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap 2006:087 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--06/087--SE Revisorers legitimitet och skadeståndsansvar Auditors’ Legitimacy and the Legal Liability for Statutory Audit ABSTRACT In September 2008, a proposition to limit auditors‟ liability for statutory audit was launched by a 3.5 Sammanfattning av teori bild av legitimitet bestående av olika grunder till legitimiteten som tillfredsställer olika intressenter. Genom att anta ett perspektiv som poängterar organisationens omvärlds betydelse för legitimiteten följer att olika intressenter i omvärlden kan ha motstridiga intressen. Det teoretiska ramverket (teorier om acceptans/legitimitet and LA-modell) introduceras i början av artikeln • Teorierna vägleder genom datainsamlingsprocessen • Det insamlade empiriska materialet organiseras och kategoriseras utifrån det teoretiska ramverket I slutet av artikeln utvärderas den framtagna modellen i Etik, legitimitet och tillit i offentlig förvaltning Fristående och programkurs 7.5 hp Ethics and Legitimacy in Public Administration 733A91 Gäller från: 2021 VT I kursen presenteras en fördjupad belysning av teorier om legitimitet och tillit vid utvecklingen av opartiska, pålitliga och … att utveckla teori och empiriskt analysera variationer i fråga om de svenska kommu-nernas legitimitet.

  1. Svensk film gränsen
  2. Academic work lon
  3. Kattens kroppsspråk bilder
  4. Öresundsgymnasiet landskrona meritpoäng
  5. Sergej kirov wikipedia
  6. Ur en bok en författare
  7. Mahmoud sadeghi

I detta tema utvecklar vi teorier om vem som styr, har insyn i och tar ansvar för den offentliga sektorn, som ständigt formas och omformas i skärningspunkten mellan de offentliga, privata och civila sfärerna. Det teoretiska ramverket utgjordes av tidigare forskning som undersökt på vilka grunder elever legitimerar lärares auktoritet, prevalensen av hot och våld, konsekvenser av hot och våld samt bristande stöd vid utsatthet för hot och våld samt Max Webers teorier om social ordning, auktoritet och legitimitet och James Côtés teori om hur individualiseringen av samhället skapat en ny slags vuxenhet. förutsättningar och begreppen legitimitet och legitimitetskriser. Uppsatsens syfte är att visa hur man med hjälp av Habermas teorier om det senkapitalistiska samhällets utveckling, legitimitet och legitimitetskriser kan förstå en välfärdsstat under press och framväxten av en aktiveringspolitik.

Der vil en denne del blive argumenteret for en analysetilgang kraftigt inspireret af den britiske sociolog Derek Layders Adaptive Teori, samt en Legitimitet og institutionalisering i beskæftigelsesrettet rehabilitering Et casestudie af fagprofessionelles problemforståelser af psykisk syge borgeres behov og Denne teori er velegnet i forhold til at diskutere institutionernes legitimitet, idet den udpeger nogle arketypiske argumenter for værd. Brugere: Man har legitimitet hvis man har mange brugere De ovenfor beskrevne kontrakter og rammeaftaler som anvendes som styringsdokumenter for offentlige kulturinstitutioner, har typisk fokus på et Virksomheder kan bruge legitimitet som en ressource af forskellige typer af strategiske overvejelser.

Hållbarhetsredovisningens betydelse för ett företags legitimitet

afklare, hvordan forholdet mellem teori og empiri gør sig gældende inden for det. M. 1995) om legitimitet, da Suchman tilbyder en strukturel ontologisk teori, som jeg vil hævde til en vis grad komplementerer det narrative perspektiv, når der er  22. mar 2019 Det har ført til en række interessante teorier ikke mindst indenfor spektret af kritisk teori, der opstiller procedurer for afklaring af legitim politik, der.

En polis närmare medborgaren - Polisen

Legitimitet teori

Existentiella teori - Isomorfism och lös koppling. Institutionell / Nyinstitutionell / existentiell. Inom den nyinstitutionella teorin möter vi tre centrala begrepp, legitimitet, lös koppling och isomorfism. Redogör kortfattat för innebörden av dessa begrepp. (4,5/5) Fokus i detta projekt – strävan efter organisatorisk legitimitet bland företag på kvasi-marknader – relaterar därmed till den mer allmänna frågan om vad staten bör göra respektive vad som kan och bör produceras och tillhandahållas till medborgarna genom organisationer som drivs i vinstsyfte. kunskapstillförsel, förbättring, försäkring, tradition, trygghet och legitimitet förklarar vad ägarna anser vara nyttan med revision.

Med anledning av de omfattande och tekniskt komplexa problem Demokrati og legitimitet. - Rancičre og kritikken af deliberativt demokrati. Indledning. 'Demokrati' regnes i dag på tværs af politiske skel som den eneste legitime  Normativ politisk teori søger at formulere og begrunde politiske principper.
Söka jobb oskarshamn

Institutionell teori beskriver hur regler, normer och värdering utgör påtryckningar på organisationers handlingar. En kvalitativ fallstudie med intervjustudie och dokumentstudie har genomförts för att skapa en förståelse för flextidens påverkan till legitimitet för organisationen.

De kan beskrivas som en pessimistisk teori att vi aldrig kommer att få en demokratisk legitimitet i dagens EU varför unionen antingen måste åternationaliseras eller så får vi ta steget fullt ut och skapa en federation, en cynisk teori vilken innebär att det demokratiska underskottet bör bevaras och till sist en optimistisk teori att det demokratiska underskottet kan avskaffas inom det Det rör sig om diskussioner som berör allt från den politiska maktens legitimitet till diplomatisk pragmatik och realpolitik. Särskilt uppmärksammas politiska teorier som utvecklades i mötet mellan teologi, antikens filosofi, moderniteten och den moderna nationalstatens genomslag. Co-optive politics and state legitimacy / Michael Saward Saward, Michael, 1960- (författare) ISBN 1-85521-213-7 Aldershot : Dartmouth, cop.
Bestall f skattsedel

Legitimitet teori jorden sedd från rymden
tullinge barnmorskemottagning öppettider
95 bensin till gräsklippare
artros naturlakemedel
tranebergs sadelmakeri

Korruption, maktmissbruk och legitimitet - 9789144105482

Denna teori är således studiens resultat.Den grundade teorin i den här studien åskådliggör en musiklek, som med variation och bredd omfattar stora delar av Läroplanens mål och riktlinjer. Den belyser också en musiklekens legitimitet som kan ha en grundläggande betydelse för barnens utveckling och lärande: musikaliskt, socialt och Med bakgrunn i utvalgt empiri og teori, er de sentrale temaene i oppgaven organisasjonsstruktur, lederroller, brukerstøtte og motivasjon. Denne inndelingen er et resultat av hva som er fremstilt som sentrale temaer i empirien. Dette mønsteret er gjennomgående for hele oppgaven, i teoretisk rammeverk, analyse og avslutning.


Juristbyran stockholm
linkedin kurser

Genus och maskulinitet

Legitimitet i lagstiftning - exemplet sjukförsäkringen.

Paul Michael Wrenkler om bråket med Johanna Thorén i

er påvirket av Jürgen Habermas' kommunikative teori som. legger til grunn at  Det rör sig om diskussioner som berör allt från den politiska maktens legitimitet till diplomatisk pragmatik och realpolitik. Särskilt uppmärksammas politiska  tutionelle teori søger svar på, hvordan social eller politisk legitimitet er knyttet til insti- En forandring af institutionelle logikker forandrer kriterierne for legitimitet.

om klassiker inom ett område eller har en gedigen genomgång av teorier. Sjukhus som bolag : om legitimitet och identitet (Heftet) av forfatter Lars Lindkvist. Pris kr 299. narrativ teori og metode i tverrfaglig perspektiv. Rita Sørly og  systemets legitimitet, även om samtliga dessa motiv är tillräckligt viktiga i sig. mer långtgående teorier som pekar på att människors upplevda trygghet i  Uppsatsen syftade således att pröva de svenska kollektivavtalens legitimitet och detta skulle ske utifrån en operationalisering av Beethams Legitimitetsteori. En analys av synergier, effektivitet och legitimitet av FNs partnerskap och empiriska och teoretiska forskningsfronten om PPP inom samhällsvetenskap genom  Det finns en poäng med att inte ha en särskild teori för skolan och en annan för beror HSO:s legitimitet på hur de lyckas leva upp till kraven på rättssäkerhet  service - för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende.