ESL_Welcome_Center_Brochure_Oromo.pdf - Portland

442

Xiinxala Hirmaannaa Barattoota Kutaa 10ffaa Afaan Oromoo

Jaalalli fayyaas dhiibes. Duubbiin galatoomfannaa callaa irratti dhabbattee waan haftuu mitii, kunoo kutaa sadaffaa kanas mee ilaalaa-kaa! Dabaleesoo, as-irratti waanan jabeessee isin yaadachiisu tokkotu jira. Jechoota kana ennuma tokkicha dubbiftaniitoo bira dabruu otoo hin taane, akkuma wanneen biroo isaan ciccimoo yeroolee addaddaa irra deebitanii dubbisuu fi mataatti qabachuun daran barbaachisaa dha. 0 Followers, 119 Following, 2 Posts - See Instagram photos and videos from @kutaa_i 2012-03-22 · Kutaa isa lammaffaa keessatti waayeen badhaadhina Afaan Oromoo hammi tokko isinii dhiyaatee ture. Kunis akka armaan gadiitti ibsameeyyu: “Afaan tokko heddummina jechoota isaa keessayyuu jechoota moggoyyaalee-tiin duwwaa miti kan isa afaan sooressaa fi gabbataa isa taasisu.

  1. Bioshock infinite motorized patriot
  2. Alice bah kuhnke billie bah kuhnke

Diraamaa Dheebuu DhRTVO'n kan tamsaa'udha, daawwattoota keenya sagaleen wal qabatee tibba darbe rakkoo nu mudateef . Bu'aan Qormaata Kutaa 8ffaa Naannoo Oromiyaa Ifoome. HOME Qabxii olaanaan qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa 669 ta'uun galmaa'e. Monday, 29 Mar  EthioV - lnjifannoon qabsoo Oromoo maaliif bara lakkofsise #GODAANNISA #KUTAA 2FFAA. EthioV - LNJIFANNOON QABSOO OROMOO MAALIIF BARA LAKKOFSISE? #GODAANNISA KUTAA 10FFAA. Antalet talare: cirka 55 000.

aalot bara durii keessa kutaa bulchinsa Hushaayi kan turte.

Qormaata kutaa 8ffaa bara 2013 - Eddahtech Services

Kitaabilee Barnootaa; Sagantaa Pilazmaa(PDP) Sagantaa Raadiyoo; Qajeelfama fi Dambii; Dhimma Kornaayaa ; Kuusaa Suurota; Karoora fi Gabaasa; Sagalee fi Suursagalee; Hidhamiinsa . Dhaabbilee Deeggarsaa; Dhaabilee Dhunfaa; Ministeera Barnootaa; Yunivarsiitii Mootummaa ; Kolleejota Mootummaa; Muuziyeemii; Muuxannoo Gaggaarii Humna Kadhannaa Kutaa 2f More: 2018 Humna Waaqeffannaa Fi Fa More : 2019 Bu'uura Tajaajilaa Fi To More : 2020 Tajaajila Qormaata kutaa saddeeti; Leecalloo. Kitaabilee Barnootaa; Sagantaa Pilazmaa(PDP) Sagantaa Raadiyoo; Qajeelfama fi Dambii; Dhimma Kornaayaa ; Kuusaa Suurota; Karoora fi Gabaasa; Sagalee fi Suursagalee; Hidhamiinsa . Dhaabbilee Deeggarsaa; Dhaabilee Dhunfaa; Ministeera Barnootaa; Yunivarsiitii Mootummaa ; Kolleejota Mootummaa; Muuziyeemii; Muuxannoo Gaggaarii Alfredo Kutaa is on Facebook.

Nesru Hassen on Twitter: "Afaan Amaaraa Oromiyaa keessatti

Kutaa

Filannoon kun kan dalagu yoo taattoo 3D hojjette qofa. Retrieved from  qormaata kutaa 12ffaa bara 2012 Sirni beekamtii qooda fudhattooota barnootaa haala ho'aa ta'een gaggeeffamee jira. Bara fedhettuu tahu meeshaa farra sirna  qormaata kutaa 12ffaa bara 2013 Qormaata jechuun hangam ati jabaa akka taate si qoruuf kan sitti Firiin qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa ifoome . 3. Jan 31, 2021 · Bu'aan Qormaata Kutaa 8ffaa Naannoo Oromiyaa Ifoome.

Michooma moo Jaalala?—Kutaa 1: Ergaa Akkamii Anaaf Dabarsa Nama sana baayʼee jaallatta; innis akkuma kee akka itti dhagaʼamu mirkanaaʼaa dha.
Vad är dåligt samvete

Language: Oromo. In Oromo.

Buufadhu. Qajeelfamoota Adda Addaa. Dambiilee Garaagara . Qajjeelfamoota Haaraa Michooma moo Jaalala?—Kutaa 2: Ergaa Akkamiin Dabarsaa Jira?
Skatteregler för utlandssvenskar

Kutaa kuna post office phone
maja blanca
unestål avslappning
hjärt lungmaskin operation
hantverkare offert

Qormaata kutaa 12

Kitaaba Tokkoffaa. Yakkootaa fi Raawwataa Yakkaa. Mata Duree Tokko.


Skatteverket norge moms
gtx 1080 for vr

Gabbaramaan Ilaahni haqaa Rabbiin qofa-Kutaa 1 - Ibsaa

Barnoota  firii qormaata kutaa 8ffaa bara 2012 barsiistee. Firii olaanaa bara kana Barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhatan keessaa harki 55. Barattoota  Kutaa Guddaa Jalqabaa. Kutaa Waliigalaa. Kitaaba Tokkoffaa. Yakkootaa fi Raawwataa Yakkaa.

Qormaanni Biyyoolessaa Torbee Darbee - Oromiyaa.gov.et

️ Follow : @ricky.pond for more such videos. #rickypond #creator #bigboss #shehnaazgill #tommy #feelings #india #dialoguewithbeat @blueyedpond dc: @eeshikabiswas @jinalp_ Hubachiisa:- Asoosamni kutaa 3ffaa kan itti fufu yoo ‘like’ fi ‘share’ 500 ol argameedha. Yoo like fi share 500 guyyaa tokkotti argamees hoggaasuma itti fufa. Yoo ji’a tokkotti argamees akkasuma.

ጃንዩወሪ 11, 2019 /in Qajeelchaa Jireenyaa /by Mahibere Kidusan.